ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

 • A súa denominación social é ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL
 • O seu NIF é G15524614
 • O seu domicilio sitúase en Rúa Río Sil 1-3 Baixo, 15570 Narón (A Coruña)
 • O seu teléfono de contacto é 981 388 992
 • Está inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións o 17.07.1995 co nº 4003/1ª.
 • E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto saudementalferrol@saudementalferrol.org

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento?

ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL
NIF: G15524614
Dirección: Rúa Río Sil 1-3 Baixo, 15570 Narón (A Coruña)
Correo electrónico: saudementalferrol@saudementalferrol.org
Delegado de protección de datos: saudementalferrol@saudementalferrol.org

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

 1. Xestión de datos de persoas que contactan a través da páxina web, coa finalidade de xestionar e atender ás solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxerencias ou queixas relacionados con actividade da responsable.
 2. Xestión das doazóns realizadas a través da páxina web.

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais, por que os podemos tratar e a quen lle comunicarei os seus datos?

Poderá consultar a esta información na correspondente cláusula picando aquí.

Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?

Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
 • Dereito a revogar o consentimento: Ten dereito a retirar o consentimento outorgado calquera momento. Si vostede o retira, os tratamentos que se realizaron antes continuarán sendo válidos.

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á seguinte dirección Rúa Río Sil 1-3 Baixo, 15570 Narón (A Coruña) ou ao correo electrónico www.saudementalferrol.org.

ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden recollerse na dirección indicada no parágrafo anterior/picando aquí. Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https:// sedeagpd. gob. En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.