Información adicional para o formulario de contacto


Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPD 3/2018.

Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL. ASOCIACION DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL.

NIF: G15524614

Dirección: Rúa Río Sil 1-3 Baixo, 15570 Narón (A Coruña)

Teléfono: 981 388 992

Correo electrónico: saudementalferrol@saudementalferrol.org

Delegado de protección: saudementalferrol@saudementalferrol.org

Finalidade do tratamento: Xestionar e atender as solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxerencias ou queixas relacionados con actividade do responsable.

Conservación dos datos: Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado.

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos nin transferencias Internacionais.

Dereitos do interesado:

  • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
  • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
  • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
  • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
  • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
  • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
  • Dereito a revogar o consentimento: pode retirar o seu consentimento en calquera momento. Se vostede retira o consentimento, os tratamentos que se realizaron antes continuarán sendo válidos.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á seguinte dirección Rúa Río Sil 1-3 Baixo, 15570 Narón (A Coruña) ou ao correo electrónico saudementalferrol@saudementalferrol.org.

ASOCIACIÓN SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL. ASOCIACION DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden recollerse na dirección indicada no parágrafo anterior. Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//. En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.