Información adicional para o formulario de doazóns


Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPD 3/2018.

Responsable do tratamento:

ASOCIACIÓN SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL. ASOCIACION DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL

NIF: G15524614

Dirección: Rúa Río Sil 1-3 Bajo, 15570 Narón (A Coruña)

Teléfono:  981 388 992

Correo electrónico: saudementalferrol@saudementalferrol.org

Delegado de protección de datos: saudementalferrol@saudementalferrol.org

Finalidade do tratamento, lexitimación e prazos de conservación

 1. Xestionar as doazóns.
  Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación contractual e se gardarán durante o prazo de dez anos
 2. Xestión contable.
  Tratamos os seus datos con esta finalidade porque existe unha obrigación legal establecida no Real Decreto do 22 de agosto de 1885 polo que se publica o Código de Comercio e se gardarán durante o prazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.
 3. Xestión fiscal.
  Tratamos os seus datos con esta finalidade porque existe unha obrigación legal establecida na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e se gardaran durante o prazo establecido na devandita norma e demais lexislación aplicable.

Destinatarios de datos

 1. Comunicarase, á Administración Tributaria, os datos persoais do doante que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais coa devandita Administración.
 2.  Comunicaranse, á Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias, os datos persoais que sexan necesarios, en cumprimento das obrigacións legais establecidas en Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.

 Transferencias Internacionales de datos

Non se realizarán transferencias internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á seguinte dirección Rúa Río Sil 1-3 Baixo, 15570 Narón (A Coruña) ou ao email saudementalferrol@saudementalferrol.org.

ASOCIACIÓN SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL. ASOCIACION DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden recollerse na dirección indicada no parágrafo anterior.
Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control
No caso de que non se respectasen os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.